§1. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń TKTRANSLATE Tomasz Korab, ul. Stanisława Staszica 12/1, 38-400 Krosno, NIP: 6842381974 (dalej TKTRANSLATE).
 2. TKTRANSLATE zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby każde zlecenie tłumaczenia zostało wykonane zgodnie z warunkami ustalonymi między TKTRANSLATE i Klientem.
 3. Wszystkie tłumaczenia wykonywane są przez TKTRANSLATE po otrzymaniu od Klienta pisemnego potwierdzenia zlecenia (e-mail).
 4.  Brak pisemnego zlecenia zwalnia TKTRANSLATE z obowiązku wykonania danej usługi.

§2. Warunki realizacji zleceń

 1. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest strona rozliczeniowa obejmująca 1800 znaków ze spacjami, ewentualnie liczba słów lub czas pracy, a w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego/poświadczonego przez tłumacza przysięgłego (tzw. tłumaczenia przysięgłego) jedna strona rozliczeniowa zawierająca 1125 znaków ze spacjami.
 2. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba znaków lub słów tekstu źródłowego przesłanego do TKTRANSLATE przez klienta. Liczba stron tłumaczenia zwykłego jest obliczana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a liczba stron tłumaczenia uwierzytelnionego jest zaokrąglana w górę do pełnej strony. Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona.
 3. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane na podstawie przedłożonego oryginału, kopii lub przesłanego skanu.
 4. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje opracowania tekstu do publikacji ani jego redakcji.
 5. W przypadku, gdy Klient życzy sobie zastosowania w tłumaczeniu określonej terminologii, jest on zobowiązany do dostarczenia wraz z tekstem do tłumaczenia odpowiedniego glosariusza. W przypadku nieotrzymania takiego glosariusza TKTRANSLATE zastrzega sobie prawo do zastosowania w tłumaczeniu poprawnego słownictwa, ewentualnie odbiegającego od życzeń Klienta, jednak zgodnie z przyjętą praktyką tłumaczenia oraz najlepszą wiedzą w danej dziedzinie.
 6. Ustalony czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedzieli, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. W przypadku zleceń wykonywanych w trybie ekspresowym, TKTRANSLATE zastrzega sobie prawo do rozdzielenia zlecenia odpowiednio między kilku tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżność w zastosowanej terminologii.
 8. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez TKTRANSLATE w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.
 9. TKTRANSLATE zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności, w szczególności zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia.
 10. TKTRANSLATE ma prawo odstąpić od wykonywania danego zlecenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że treści w nim zawarte są niezgodne z prawem.

§3. Reklamacje

 1. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi przez TKTRANSLATE tłumaczenia Klient ma prawo zgłosić usterki stwierdzone w wykonanym tłumaczeniu. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień.
 2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, TKTRANSLATE dokonuje nieodpłatnie poprawy tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z klientem.
 3. TKTRANSLATE nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są wynikiem błędów w dokumencie wyjściowym.

§4. Przetwarzanie danych

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń TKTRANSLATE Tomasz Korab, NIP: 6842381974, ul. Staszica 12/1, 38-400 Krosno, zwane dalej „TKTRANSLATE”. Nadrzędnym celem TKTRANSLATE jest zagwarantowanie prywatności Państwa danych osobowych, które są nam przekazywane w ramach procesu realizacji oferowanych przez nas usług. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez TKTRANSLATE, jak i przez naszych zaufanych partnerów.

TKTRANSLATE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego naszego klienta i użytkownika serwisów oraz innych stron należących do TKTRANSLATE obowiązuje wersja naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności Biura Tłumaczeń TKTRANSLATE, prosimy nie odwiedzać serwisów oraz nie prenumerować mailingów TKTRANSLATE oraz nie korzystać z usług i produktów TKTRANSLATE.

Dane uzyskiwane przez TKTRANSLATE są przetwarzane i przechowywane w następujących celach:

 • realizacja zlecenia tłumaczeniowego lub innych usług oferowanych przez nasze biuro tłumaczeń,
 • kontakt z aktualnymi/potencjalnymi klientami naszego biura tłumaczeń,
 • oferowanie naszych usług aktualnym i przyszłym klientom,
 • sprawdzanie zapotrzebowania na usługi naszego biura tłumaczeń,
 • ustalanie, dochodzenie lub odrzucanie roszczeń związanych ze świadczeniem naszych usług,
 • wywiązanie się przez z nas z ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawnych aktualnie obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

Dane osobowe są przez nas pozyskiwane w następujący sposób:

 • przekazywanie nam osobiście dokumentów/danych osobowych,
 • wprowadzanie danych w formularzach zapytania/zlecenia/przetargu/umowy/mailingu, itp.
 • zapisywanie plików cookies,
 • gromadzenie logo serwera www przez naszego operatora hostingowego.

Nawiązanie kontaktu z Biurem Tłumaczeń TKTRANSLATE w formie mailowej/telefonicznej/osobistej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane nam przez Klienta są traktowane jako poufne. Na życzenie Klienta TKTRANSLATE dostarcza odrębny dokument stanowiący potwierdzenie zachowania poufności. Mają Państwo prawo do wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania i usuwania, jak i złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone. Mają Państwo również prawo, aby w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w formie informacji drogą mailową/telefoniczną lub osobiście w naszym biurze TKTRANSLATE, ul. Staszica 12/1, 38-400 Krosno.

§5. Odpowiedzialność, prawa autorskie, płatność

 1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez TKTRANSLATE jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego za wykonanie danego tłumaczenia. Górna granica odpowiedzialności to 3000 zł.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. TKTRANSLATE jest jednak zobowiązana do ich niezwłocznego usunięcia.
 3. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury VAT wystawionej za dane zlecenie tłumaczenia przez TKTRANSLATE.

§6. Inne postanowienia

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.