Oct 24 2019

/

Na czym polega odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

Czym jest odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

W tym przypadku mianem odpowiedzialności zawodowej określa się konsekwencje prawne grożące tłumaczowi przysięgłemu na wypadek niestarannego lub niekompetentnego wykonywania swoich obowiązków, a także braku stosowania się do wymagań zawartych w ustawie. Oceny wszelkich uchybień dokonuje specjalna komisja dyscyplinarna.

Jak tłumacz przysięgły powinien wykonywać swoją pracę?

Zgodnie z odpowiednimi artykułami, jakie zostały zawarte w wyżej wymienionej ustawie, tłumacz przysięgły powinien wykonywać swoją pracę w sposób staranny, bezstronny oraz z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Jego obowiązkiem jest również stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Szczególnie rażącym przypadkiem, prowadzącym do niemal natychmiastowego wszczęcia postępowania przez komisję, jest odmowa wykonania tłumaczenia na rzecz organów sądowych, administracyjnych lub policji bez podania szczególnie ważnego powodu. 

Tłumacz powinien również pamiętać o prowadzeniu repertorium, w którym dokładnie opisuje każdy z tłumaczonych dokumentów. Osoba wykonująca ten zawód powinna również informować odpowiednie władze o zmianie swoich danych osobowych (nazwiska czy adresu zamieszkania) do 30 dni od zajścia zmiany. Wzór podpisu i pieczęci tłumacza musi również trafić do ministra sprawiedliwości, spraw zagranicznych oraz do wojewody.

Jakie są możliwe kary?

W razie niedopełnienia swoich obowiązków zawodowych tłumacz przysięgły może zostać ukarany na jeden z czterech sposobów – poprzez upomnienie, naganę lub zawieszenie w wykonywaniu zawodu od 3 miesięcy do jednego roku. Najsurowszą z kar jest pozbawienie prawa do pracy w profesji oraz konieczność ponownego zdania egzaminu po upływie co najmniej dwóch lat od daty wymierzenia kary. Postępowanie w sprawie tłumacza przysięgłego może zostać wszczęte na wniosek wojewody lub ministra sprawiedliwości, do których mogą zgłaszać się klienci indywidualni oraz instytucje. Postępowanie jest prowadzone przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych, w skład której wchodzi dziewięciu członków.

Czy tłumacz może się jakoś zabezpieczyć?

W przeciwieństwie do przedstawicieli niektórych zawodów, takich jak notariusze, lekarze, adwokaci czy księgowi, tłumacze przysięgli nie muszą obowiązkowo wykupywać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Polisę ubezpieczeniową warto jednak mieć, zwłaszcza że często jest to wymóg stawiany przez biura tłumaczeń. Ubezpieczyciele mają w swojej ofercie specjalne pakiety dla osób zajmujących się wykonywaniem tłumaczeń uwierzytelnionych. Bycie ubezpieczonym zwiększa komfort pracy, a także udowadnia, że dana osoba podchodzi do swojej pracy w sposób w pełni profesjonalny.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Pakiet ubezpieczeniowy, przeznaczony dla tłumacza przysięgłego, powinien gwarantować mu ochronę w przypadku błędów popełnionych na przykład w tłumaczeniu pisemnym umowy biznesowej, instrukcji obsługi urządzenia czy ulotki dołączonej do leku. Warto jednak uświadomić sobie, że z polisy wyjęte są sytuacje, w których do szkody doszło w wyniku czynu niedozwolonego, bez względu na to, czy był on dokonany nieświadomie czy intencjonalnie. To samo dotyczy strat wynikłych z nieterminowego lub niedbałego wykonania tłumaczenia.

Od czego uzależniona jest wysokość składki?

Głównym czynnikiem wpływającym na to, jak duża będzie skład ubezpieczeniowa, jest suma gwarancyjna ubezpieczenia. Pod uwagę brane są również inne czynniki, takie jak to, czy w przyszłości tłumaczowi zdarzało się już popełniać błędy, jakiego rodzaju były to omyłki oraz na jaką kwotę opiewały wypłacane odszkodowania.

Ofertę tłumaczeń przysięgłych TKTranslate znajdziesz na naszej stronie. Zapraszamy do kontaktu!

odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *