englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Start :: Blog

Na czym polega odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Na czym polega odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

Tłumacz zwykły od tłumacza przysięgłego różni się tym, że ten drugi może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej na wypadek poczynienia błędów w tłumaczeniu uwierzytelnionym. Kwestia ta została opisana w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r., która reguluje zasady wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest bycie tłumaczem przysięgłym.

Czym jest odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

W tym przypadku mianem odpowiedzialności zawodowej określa się konsekwencje prawne grożące tłumaczowi przysięgłemu na wypadek niestarannego lub niekompetentnego wykonywania swoich obowiązków, a także braku stosowania się do wymagań zawartych w ustawie. Oceny wszelkich uchybień dokonuje specjalna komisja dyscyplinarna.

Jak tłumacz przysięgły powinien wykonywać swoją pracę?

Zgodnie z odpowiednimi artykułami, jakie zostały zawarte w powyższej ustawie, tłumacz przysięgły powinien wykonywać swoją pracę w sposób staranny, bezstronny oraz z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Jego obowiązkiem jest również stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Szczególnie rażącym przypadkiem, prowadzącym do niemal natychmiastowego wszczęcia postępowania przez komisję, jest odmowa wykonania tłumaczenia na rzecz organów sądowych, administracyjnych lub policji bez podania szczególnie ważnego powodu. Tłumacz powinien również pamiętać o prowadzeniu repertorium, w którym dokładnie opisuje każdy z tłumaczonych dokumentów. Osoba wykonująca ten zawód powinna również informować odpowiednie władze o zmianie swoich danych osobowych (nazwiska czy adresu zamieszkania) do 30 dni od zajścia zmiany. Wzór podpisu i pieczęci tłumacza musi również trafić do ministra sprawiedliwości, spraw zagranicznych oraz do wojewody.

Jakie są możliwe kary?

W razie niedopełnienia swoich obowiązków zawodowych tłumacz przysięgły może zostać ukarany na jeden z czterech sposobów – poprzez upomnienie, naganę lub zawieszenie w wykonywaniu zawodu od 3 miesięcy do jednego roku. Najsurowszą z kar jest pozbawienie prawa do pracy w profesji oraz konieczność ponownego zdania egzaminu po upływie co najmniej dwóch lat od daty wymierzenia kary. Postępowanie w sprawie tłumacza przysięgłego może zostać wszczęte na wniosek wojewody lub ministra sprawiedliwości, do których mogą zgłaszać się klienci indywidualni oraz instytucje. Postępowanie jest prowadzone przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych, w skład której wchodzi dziewięciu członków.

Ofertę tłumaczeń przysięgłych TKTranslate znajdziesz na naszej stronie.