Jul 26 2022

/

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która wykonuje tzw. tłumaczenia uwierzytelnione. Żeby móc wykonywać ten zawód, należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Wymagania i przebieg egzaminu są regulowane prawnie.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu na tłumacza przysięgłego może przystąpić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem UE, EFTA, stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelstwo państwa należącego do Konfederacji Szwajcarskiej. Kandydat musi do tego znać język polski, mieć ukończone wyższe studia oraz posiadać zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie może być karany za przestępstwo umyślne bądź skarbowe ani za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Ostatnim wymogiem jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Złożenie wniosku, opłaty i wyznaczenie terminu

Wniosek o chęć przystąpienia do egzaminu należy skierować do odpowiedniego wydziału w departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej będącego częścią Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata za egzamin wynosi 800 złotych i musi być uiszczona na tydzień przed datą egzaminu. Egzamin nie może rozpocząć się później niż rok od złożenia wniosku.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – część pisemna

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z części pisemnej oraz ustnej. Ta pierwsza trwa cztery godziny, przez które zdający musi wykonać dwa tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz dwa tłumaczenia z języka obcego na język polski. W obu przypadkach jeden tekst ma charakter prawny, tzn. stanowi pismo z urzędu, dokument sądowy lub tekst prawniczy.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – część ustna

Przyszły tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczenia ustnego a vista oraz tłumaczenia konsekutywnego. Tłumaczenie a vista polega na jednoczesnym czytaniu tekstu i jego tłumaczeniu na głos. Takiego tłumaczenia dokonuje się na przykład na sali sądowej lub w kancelarii notarialnej. W trakcie egzaminu na tłumacza przysięgłego zdający przekłada w ten sposób dwa teksty, z czego jeden z nich ma charakter prawniczy. Zanim kandydat przystąpi do tłumaczenia, może przez dwie minuty zapoznawać się z tekstem. Z kolei tłumaczenie konsekutywne, nazywane inaczej zastępczym, polega na tłumaczeniu w trakcie pauz podczas wypowiedzi. Tekst może być odtworzony jako nagranie lub odczytany przez egzaminatora. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi zmierzyć się z podobnymi tekstami co w powyższych przypadkach. W trakcie tłumaczenia może wykonywać notatki.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *