Kindergeld​

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polscy obywatele mieszkający i pracujący w Niemczech mogą starać się o Zasiłek rodzinny Kindergeld. Jest to świadczenie pieniężne na dzieci wypłacane przez niemiecki Urząd rodzinny – Familienkasse. Poniżej dowiecie się Państwo, kto może złożyć wniosek o zasiłek, ile wynosi Kindergeld, jakie dokumenty są potrzebne i wiele innych cennych informacji z zakresu niemieckich świadczeń rodzinnych.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny Kindergeld?

Prawo do niemieckiego Kindergeld ma rodzic/opiekun prawny dziecka legalnie zatrudniony w Niemczech lub prowadzący tam działalność gospodarczą.

Aby ubiegać się o Kindergeld, trzeba spełnić następujące warunki: podlegać na terenie Niemiec tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (niem. unbeschränkte Steuerpflicht), czyli pracować w Niemczech bez przerwy minimum 183 dni w roku lub nie przekroczyć 10% ogółu dochodów w danym roku z przychodów uzyskanych poza granicami Niemiec.

Osoby oddelegowane do pracy w Niemczech przez polska firmę również mają prawo do pobierania Kindergeld. Dzieci muszę przebywać na stałe w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Na jakie dzieci przysługuje Kindergeld?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia. Po osiągnięciu pełnoletności jego wypłata jest kontynuowana po spełnieniu następujących warunków:

Dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje albo kształci się zawodowo do 25 roku życia

Dziecko znajduje się w okresie między ukończeniem jednej szkoły a rozpoczęciem uczęszczania do drugiej (jednak taka przerwa nie może trwać dłużej niż 4 miesiące)

Dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować swojej nauki ze względu na brak wolnych miejsc

Dziecko jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy

Dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo

Ponadto, dochody dziecka pełnoletniego w jednym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty 8004 euro (warunek obowiązywał do końca roku 2012), a od roku 2013 dziecko nie może pracować więcej niż 20 godzin w tygodniu, niezależnie od dochodów. Niemiecki zasiłek Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego lub zameldowania na terenie Niemiec. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby Kindergeld otrzymać także dla dzieci mieszkających na stałe w Polsce.

Kindergeld przysługuje na:

dzieci pochodzące z małżeństwa

dzieci uznane

dzieci przysposobione (adoptowane)

dzieci spoza małżeństwa

dzieci małżonka/małżonki, które mieszkają w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy

rodzeństwo i wnuki, które Wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego

inne dzieci, które mieszkają na stałe w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy (dzieci pozostające pod opieką).

Ile wynosi zasiłek rodzinny Kindergeld?

Dziecko
Od 01.01.2020
Od 01.01.2021
Od 01.01.2023
1 i 2 dziecko
204 euro
219 euro
250 euro
3 dziecko
210 euro
225 euro
250 euro
od 4 dziecka
235 euro
250 euro
250 euro

Czy mogę ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld za lata poprzednie?

Wniosek o Kindergeld można składać do 4 lat wstecz. Dużym ułatwieniem jest fakt, że nie trzeba wówczas składać osobnych dokumentów na poszczególne lata. Przedstawiany jest jeden wniosek za cały okres!

Co wpływa na zmniejszenie kwoty zasiłku Kindergeld?

Osoby pobierające jednocześnie zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce, powinny liczyć się z tym, że niemiecki Urząd Rodzinny Familienkasse wypłaci im zasiłek pomniejszony o sumy wypłacane w Polsce. Należy przedłożyć szczegółowe zestawienie pobieranego zasiłku, wydane np. przez instytucje MOPS, GOPS, ROPS (jaki rodzaj zasiłku, na jakie dziecko/dziecki, okres pobierania, miesięczna kwota).

W przypadku niepobierania zasiłku w Polsce, Wnioskodawca powinien przedłożyć poświadczenie z polskiego urzędu o niepobieraniu/nieprzyznaniu zasiłku.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest z reguły w terminie od 3 do 6 miesięcy. Okres oczekiwania na decyzję zależy od wielu czynników: tego, czy Wnioskodawca przedłoży wszystkie dokumenty potrzebne do Kindergeld; jakości komunikacji Familienkasse z polskimi urzędami; tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu dotyczące uzupełnienia dokumentów, odpowiedzi na zapytania, itd.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

międzynarodowy akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa. W przypadku zupełnego aktu urodzenia wymagane jest również tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki wykonane przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

w przypadku osób rozwiedzonych/separacji wymagane jest przedłożenie orzeczenia sądowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu na terenie Polski całej rodziny z Urzędu Miasta lub Gminy(wraz z z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki).

zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Meldebescheinigung), umowa najmu mieszkania, a przypadku braku podanie ostatniego niemieckiego adresu zamieszkania.

kopie dowodu osobistego Wnioskodawcy i małżonka/małżonki/opiekuna dziecka.

decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPSu/MOPSu/GOPSu).

Lohnsteuerbescheinigung (za każdy rok pracy do czterech lat wstecz).

Zaświadczenie o nauce dziecka, w przypadku ukończenia 18 roku życia.

Jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia/dziadek, wtedy wymagane jest oświadczenie rodziców, że powierzają tej osobie opiekę nad dziećmi. Oświadczenie to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym na język niemiecki.

Niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid) z ostatnich lat.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech należy przedłożyć kopię wpisu do Gewerberegister - Gewerbeanmeldung.

Uwaga!

Kindergeld jest wypłacany od momentu zameldowania Wnioskodawcy na terenie Niemiec do dnia wydania decyzji, następnie co miesiąc, aż do momentu ustania prawa do świadczenia np. zakończenie pracy w Niemczech, ukończenie przez dziecko 18 roku życia i rozpoczęcie pracy zarobkowej). Trzeba jednak pamiętać, aby ten fakt pilnie zgłosić Familienkasse. W przypadku braku zgłoszenia urząd może zażądać zwrotu bezprawnie pobranych świadczeń.

Zgłoszenie zmian dotyczących Państwa sytuacji życiowej należy dokonać na specjalnym formularzu – Chętnie załatwimy za Państwa wsyzstkie formalności. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu wniosek o Kindergeld zostanie odrzucony, można odwołać się od decyzji Familienkasse do niemieckiego okręgowego sądu administracyjnego.

Kindergeld, a 500+ i polski zasiłek rodzinny

500+ to zasiłek wychowawczy wypłacany w Polsce , którego zadaniem jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie specjalnych świadczeń. Jest to zasiłek wypłacany niezależnie od zasiłku rodzinnego. W jego ramach od 1 kwietnia 2016r. wypłacany jest w Polsce kwota w wysokości 500 zł miesięcznie na:

każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny

pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł

pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne

Możliwe jest pobieranie zarówno 500+, polskiego zasiłku rodzinnego jak i Kindergeld w Niemczech.Ile wynosi wówczas Kindergeld? Otóż jego kwota jest pomniejszana o wysokośc 500+ i polskiego zasiłku rodzinnego. Urząd Marszałkowski jest instytucją właściwą w kwestiach dotyczących 500+ i polskiego zasiłku rodzinnego.

Gdzie można złożyć wniosek o Kindergeld?

Aby otrzymać Kindergeld, trzeba złożyć wniosek (Antrag auf Kindergeld) w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse) Agencji do spraw pracy, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy Wnioskodawcy.

Poniżej znajdziecie Państwo listę dokumentów do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można złożyć wniosek o Kindergeld.:

Lista dokumentów i formularz Kindergeld           

Wszystkie odpowiednie wnioski i formularze są dostępne również w naszym biurze TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1 w Krośnie. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie +48 13 49 32 575 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w niemieckim urzędzie stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Kindergeld.

ZAPRASZAMY!

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia?